Dernek Tüzüğü

                SAMSUN İNŞAATÇILAR VE MÜTEAHHİTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı “Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneğidir. Derneğin merkezi Samsun ilidir. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin kısa adı “SİM.DERdir

                                                                                                                                   

            Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

            Madde 2- Derneğin Amacı:

 1. Samsun’da inşaat sektörüyle uğraşan (“yapı ve inşaat” sektöründe faaliyet gösteren) gerçek ve tüzel kişileri bir çatı altında toplamak, inşaat sektörünün gelişmesine katkılar yapmaktır.
 2. Yapı inşaat sektörü arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, yapı inşaat sektörü hizmetlerinin daha iyi yerinegetirilmesikonusunda üyeleriniaydınlatmak,görüşönerivedileklerinialmaktır.
 3. Yapı inşaat sektörünün çağdaş standartlara uygun olarak ulusal stratejik hedefler doğrultusunda sürekli, dengeli ve planlı bir şekilde geliştirilmesini ve bu yönde karar verici kuruluşların politika geliştirme ve uygulama çalışmalarına katkıda bulunmaktır.
 4. Yapı inşaat sektörünün güçlenmesi için araştırmalar ve çalışmalar yapmak, yapı inşaat sektöründe ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücü yüksek, ekonomik yönden verimli, topluma karşı sorumlu, doğal tarihi ve kültürel çevreye saygılı bir yapı ve işleyişin gerçekleşmesinde katkıda bulunmaktır.
 5. Türkiye’nin rekabet üstünlüğü elde etmesinde önemli bir yeri bulunan yapı inşaat sektörü hizmetlerinde, verimliliğin arttırılması için sermaye, insan gücü ve doğal kaynaklarımızın en etkin biçimde kullanılabilmesini sağlayacak gelişmeleri teşvik etmek ve bu yöndeki çalışmaları destekleyecek politikaların oluşturulmasında karar mercilerini bilgilendirmektir.
 6. Ulusal, sektörel ve kurumsal hedeflerini gerçekleştirmek üzere yurtiçinde ve yurtdışında ilgili tüm kişi ve kuruluşlarla stratejik ve uygulamaya dönük iş birlikleri yapmak, ortak düşünce ve eylem platformları yaratmak ve bunlarda aktif rol almaktır.
 7. İşahlakıilkelerinin başta üye topluluğu olmak üzere tüm sektördebenimsenmesiniveuygulanmasınısağlamaktır.
 8. İnanç ve düşünce özgürlüğüne saygılı çağdaş uygarlık hedeflerinin geliştirilmesi ve korunması için katkıda bulunmak, yapı inşaat sektörü hizmetleri için uygulanmasından çıkacak güçlüklerin giderilmesi ve olumlu sonuçlar almak için görevler yüklenmektir.
 9. Görüş ve önerilerini, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara ve basın aracılığıyla da kamuoyuna ileterek yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve eylem ağları oluşturmaktır.

 

            Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 • Samsun’ da ki yapı inşaat sektörünün ülke genelinde ve uluslararası platformda rekabet gücü ve payını arttırmak amacı ile pazardaki gelişmeleri sürekli izlemek. Araştırmak, tanıtım yapmak, yurtiçinde ve yurtdışındaki kuruluşlar ile iş birliği yapmak, yurtdışından heyetler davet etmek, yurtdışına heyetler göndermek, ülkemizin yabancı ülkelerle yurtiçinde veya yurtdışında yapacağı iş birliği toplantılarına katılmak, Türk ve yabancı kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak ve görüş alışverişinde bulunmak,
 • Üyeler arasında birliği sağlamak, bilgi ve görgüyü arttırmak için toplantılar, konferanslar, yurt içi ve yurt dışı geziler tertip etmek ve ilgili belediyelerin danışmanlığında, dernek merkezinde, şubelerinde inşaatta çalışacak elemanların mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla kurslar tertiplemek, kurs neticesinde kendilerine sertifika vermek,
 • Yurtiçi ve yurtdışı yapı inşaat sektörü hizmetlerinden en fazla randımanı almak, tanıtım yapmak ve gelişmiş teknolojinin uygulanmasını sağlamak üzere gerekli yayınları yapmak; toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, yarışma ve sergiler düzenlemek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 • Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 • Üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 • Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, ipotek dâhil olmak üzere taşınmazlar üzerinde her nevi irtifak, intifa, aynı ve şahsi hak, iktisap, tesis, terkin veya fek edebilir.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 • Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 • Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için, yapı inşaat sektörü ile ilişkili olan, mevcut ve gelecekte kurulacak yerli ve yabancı, özel ve kamu kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki kuruluşlar, vakıflar, dernekler, şirketler, birlikler, federasyon ve benzerleri ile derneğin ilgilendiği konularda uluslararası ve ulusal alanda iş birliği yapmalarını sağlamak,
 • Yapı inşaat sektöründe çağın gereklerine uygun meslek standartlarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Yapı inşaat, tesisat ve montaj işlerinde çalışanların örgütlenmelerini ve meslek standartlarına uygun olarak çalışmalarını sağlayıcı önlemleri almak,
 • Yapı inşaat sektöründe ve üye topluluğu içerisinde meslek disiplini ve ahlakının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, özümsenmesi ve uygulamalara yansıtılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak, bu yönde gerekli önlemleri almak,
 • Yurtiçinde ve yurtdışında faaliyette bulunan yapı inşaat sektörü firmaları arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak,
 • Müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin, inşaat makineleri ve malzemeleri sanayinin gelişmesini sağlayıcı, pazardaki rekabet gücünü ve pazar paylarını arttırıcı çalışmalar yapmak,
 • Ülkenin ekonomik gücüne katkıda bulunmak ve daha fazla döviz elde etmek üzere yapı inşaat sektörü kuruluşlarının yurtdışında daha çok iş almalarını sağlamak için çalışmalarda bulunmak, iş yaptıkları ülkelerde çıkabilecek sorunlarının çözümünde yardımcı olmak,
 • Yurtiçinde ve yurtdışında sektörü ilgilendiren fırsat ve tehditleri izlemek, araştırmak ve bu konularda uygun stratejiler geliştirerek hayata geçirilmesini sağlamak,
 • Yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak olan önemli ihaleleri izlemek ve bu ihalelere ait dokümanları sağlayarak ilgililere duyurmak,
 • Yapı inşaat malzemelerinin yapımını ve ihraç edilmesini desteklemek, bu konularda döviz sağlayacak ve kalkınma planlarının gerçekleşmesine yardımcı olacak çalışmalarda bulunmak üzere kamu ve özel kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak ve gerekli araştırmaları yapmak,
 • Yapı inşaat sektörünün istihdama katkısını, sektördeki işgücü kalitesini, işgücü verimliliğini ve iş güvenliğini arttırıcı çalışmalar yapmak,
 • Yurtiçi ve yurtdışı yapı inşaat sektörü işlerinde çalışacak her türlü personelin meslek içi eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak, bununla ilgili valilik kanalıyla meslek okullarında bölüm açtırmak,
 • Kamu kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, bilim ve araştırma kuruluşlarının yapı inşaat sektörü ile ilgili araştırma, planlama, uygulama ve denetim işlevlerine katkıda bulunmak ve bu konularda toplumun her kesimiyle iş birliği yapmak,
 • Yapı inşaat sektöründe Samsun başta olmak üzere ülkenin ve müşteri konumundaki kişi ve kuruluşların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere kalite ve maliyet performansı yüksek yapı üretiminin gerçekleştirilmesi için çalışmalarda bulunmak,
 • Kamu kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde yapı inşaat sektöründen, bilirkişi ve hakem isimleri bildirmek,
 • Rayiçler, fiyat analizleri ve birim fiyatlar üzerinde gerekli araştırma ve çalışmalar yapmak, ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak, piyasada oluşabilecek bilgi kirliliğini önleyici açıklamalar yapmak,
 • Ekonomik, mali ve teknik alanlarda ulusal ve uluslararası platformlarda karşılıklı bilgi, görgü ve teknoloji alışverişinde bulunulmasını sağlamak,
 • Üyelerin yurtdışı ve yurtiçindeki yapı inşaat sektörü hizmetleri pazarından daha fazla pay almalarını sağlamak için gerekli önlemleri belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlayıcı çalışmaları yapmak,
 • Derneğin amacı ve çalışma konularında ulusal veya uluslararası organizasyonlar yapmak, resmi ve özel kişi ve kuruluşlarla, işverenler nezdinde üyelerinin hak ve yararlarını korumak,
 • Yapı inşaat sektöründe şikâyet konusu olan ve ihtilaflar doğuran bozuk malzeme imal eden fabrikalar, vasıfsız beton malzemesi satıcıları ile temaslar kurarak kalitelerin düzelmesini sağlamak,
 • İş kazaları sonucu zarar gören üye ve üyenin işçileri ile gerektiği şekilde ilgilenmek,
 • Amaç ve hizmet konularına yönelik her türlü araştırma, inceleme, etüt vb. çalışmalar yapabilir; bilimsel, sosyal, kültürel, entelektüel, popüler, teknik, sportif olaylar, gösteriler, toplantılar, geziler, vb. düzenleyebilir. Bu faaliyetleri için üçüncü şahıslarla bedelli, bedelsiz sponsorluk sözleşmeleri imzalayabilir.

            Derneğin Faaliyet Alanı

            Dernek, mesleki alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

  

   Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

            Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan aynı zamanda Genel Kurul tarafından belirlenecek olan iş ahlakı ilkelerine uymayı da kabul eden her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

            Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

            Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Asil üyelerin genel kurulda seçme ve seçilme hakkında sahip olabilmesi için en az genel kurul toplantısından üç ay önce üye olması ve aidat borcu bulunmaması gerekmektedir.

 

Tüzel Kişi Üye Şartları

 1. 3. Madde’nin “Üyelik için Genel Kabul Şartları”nı haiz olmak,
 1. Derneğin üyeliği için şirket yönetim kurulunda karar almak ve yetkili temsilcisini yazılı olarak bildirmek,
 2. Yapı, inşaat, tesisat, imalat ve montaj işleri ile iştigal etmek ve bu hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya ilgili kurumdan alınacak belge ile kanıtlamak,

 

            Üyelikten Çıkma

            Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

            Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

            Üyelikten Çıkarılma

            Madde 5- Aşağıda belirtilen hallerde, üyenin Dernekle olan ilişiğine Yönetim Kurulunun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alacağı kararla son verilebilir.

         1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

         2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

         3-Yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

         4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-Derneğin İş Ahlakı İlkeleri’ne aykırı davranmaktan ötürü haklarında üyelikten çıkarılma şeklinde bir görüşün Yönetim Kuruluna iletilmesi.

Yönetim Kurulu, bu şartlarda alacağı üyelikten çıkarma kararını (10) gün içerisinde ilgili üyeye yazılı olarak bildirir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden ve Dernekler Bilgi Sisteminden DERBİS’ten) silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Türk Medeni Kanununun 70. maddesi uyarınca üye olduğu tarihten  itibaren birikmiş üyelik ödentisini ödemek zorundadır.

 

         Dernek Organları

         Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

         1-Genel kurul,

         2-Yönetim kurulu,

         3-Denetim kurulu,

         4-Etik Kurul

 

         Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

         Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

         2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

         Olağan genel kurul, 2 yılda bir Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.  Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

         Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, divan heyeti başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 • Dernek organlarının seçilmesi,
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Dernek adına taşınmaz malların satın alınması, satılması, kiralanması, ipotek dahil olmak üzere taşınmazlar üzerinde her nevi irtifak, intifa, ayni ve şahsi hak, iktisab, tesis, terkin veya fek edilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 • Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel ve sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sanayiciler, işadamları, dernekler, vakıflar, şirketler ve sektörel kuruluşlar ile bir araya gelip dernek, vakıf ve federasyon vb. gibi kuruluşlar kurulmasına, kurulmuş olanlara üye olunmasına veya ayrılmasına karar verilmesi,
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına; benzer amaçla yurtdışında kurulmuş dernek, vakıf, birlik, federasyon ve benzeri kuruluşlara üye olmasına veya ayrılmasına; yurtiçinde veya yurtdışında dernek, vakıf, birlik, federasyon ve benzeri kuruluşlar kurmasına karar verilmesi,
 • Derneğin vakıf kurması,
 • Derneğin feshine ve mal varlığının dağıtılma şekline karar verilmesi,
 • Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 • Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 • Yurtiçinde ve yurtdışında katılım kararı verilen kurum ve kuruluşlarda SİM.DER’ i temsil edecek kişinin üyeler arasından veya gerektiğinde üyeler dışından seçilebilmesi için SİM.DER Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • SİM.DER’nin, yabancı kuruluşlar tarafından yurtiçinde yasal koşulları yerine getirilerek kurulan, kuruluşlara (dernek şubesi, federasyon vb) üye olunması veya ayrılmasına karar verilmesi,
 • Yasalar ile Dernek Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararların alınması, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan iç yönetmeliklerin onaylanması,
 • Yönetim Kurulunun 5.Maddesinin uyarınca verdiği, üyelikten çıkarılma kararlarına ilişkin itirazları görüşüp nihai kararın verilmesi,
 • Amaç ve hizmet konuları ile gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verilmesi,
 • Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 • SİM.DER’in feshine ve mal varlığının dağıtılma şekline karar verilmesi

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

            Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

            Madde 10-Yönetim Kurulu, yirmialtı asıl ve yirmi yedek  üye olarak genel kurulca seçilir. Bu seçimlerde ve sonrasında Dernekler Kanunu’nun 3. maddesinin 3. fıkrası hükümleri dikkate alınıp uygulanır.

            Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, beş başkan yardımcısı, sekreter ve sözcü, sayman, hukuki işler ve basın sorumlusu, eğitim ve sosyal işler sorumlusu, teşkilatlanma birim sorunlusu, teknik ve ar-ge birim sorumlusu, ticari birim sorumlusu ve üye’yi belirler.  

            Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli olur.’’

            Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

Özürsüz olarak üç toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulunun vereceği kararla müstafi sayılabilir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

            Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda açıklanmıştır.

 1. Yasalar ve Tüzük hükümleri doğrultusunda SİM.DER in amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek ve Genel Kurul kararlarını uygulamak, Genel Kurulun verdiği yetkileri kullanmak,
 2. Derneği temsil etmek veya bunun için kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,
 3. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 4. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 5. SİM.DER iş ve işlemlerini Genel Kurulda onaylanan bütçeye göre yürütmek,
 6. Türk uyruğunda olmayanların Dernek üyeliğine kabul edilmesi halinde bunları yasal süresi içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
 7. Genel Kurul toplantılarını zamanında yapmak, toplantılara ilişkin iş ve işlemleri yerine getirmek,
 8. Çalışma Grupları kurmak, idari ve teknik müşavirlik hizmetlerinden yararlanmak veya idari ve teknik müşavir istihdam etmek,
 9. Üye Kabul Yönetmeliği ve Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli görülen İç Yönetmeliklerin hazırlanması,
 10. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 11. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
 12. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 13. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 14. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 15. Benzer amaçlı sivil toplum kurutuşlarıyla veya diğer tüzel kişiliklerle bir araya gelerek platform oluşturma yâda oluşturulmuş platformlara katılma,
 16. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açmak,
 17. Tüzüğün 28-1 maddesi gereğince her yıl için katılımcı üye katkı paylarını belirlemek, katılımcı üye başvurularını değerlendirmek, katılımcı üyenin Dernek çalışma ve etkinliklerine katılma prensiplerini belirlemek, gerekli görüldüğü takdirde katılımcı üye haklarını sona erdirmek,
 18. Yıllık aidat ve katılma paylarını ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak,
 19. Dernek Müdürü çalışma şartları ve özlük haklarını tayin etmek,
 20. Dernek diğer çalışanların çalışma şartları ve özlük haklarını tayin etmek,
 21. Bu Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

 

            YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI:

BAŞKAN: Derneği yönetim kurulu adına temsil etmek, resmi kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapmak, protokol ve sözleşmeler imzalamak yönetim kurulu ile alınmış olan karalar doğrultusunda basına beyanatta bulunmak, açıklamalar yapmak. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmektir.

Derneği yönetim kurulu adına temsil etmek, resmi kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapmak, protokol ve sözleşmeler imzalamak yönetim kurulu ile alınmış olan karalar doğrultusunda basına beyanatta bulunmak, açıklamalar yapmak. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmektir.

BAŞKAN YARDIMCILARI: Yönetim Kurulunun almış olduğu kararları alt birimlere ulaştırmak ve alt birimlerce hazırlanan raporları Başkana iletmek ve alınan kararları yönetim kurulu toplantılarında yönetim kuruluna sunmak.

SEKRETER: Yapılan yazışmaların kayıtlarını yapmak arşiv düzenini sağlamak üye kayıt ve bilgilerini muhafaza ederek üye kayıt defterine geçmek.

SAYMAN: Derneğin gelir ve gider işlemlerini yaparak alınan bağışları ve yapılan giderleri dernek vezne defterine düzgün bir şekilde işlemek, personel çalıştırılması durumunda S.S.K primlerini mali kayıtlarını düzenlemek, maaş bordolarını düzenlemek.

HUKUKİ İŞLER SORUMLUSU: Derneğin ve üyelerin yasal haklarını savunmak amacıyla bilgi ve belgeleri toplamak, toplamış olduğu bilgi ve belgeleri dernek avukatına veya ilgili yargı mercilerine sunmak.

BASIN SÖZCÜSÜ: Başkan ile birlikte düzenlenen basın toplantılarına katılmak, başkan veya başkan yardımcısının talimatları doğrultusunda basın açıklamada bulunmak. Tüzükte belirtilen basına açıklama yapmak üzere yetkili kılınan görevliler haricindeki ve yönetim kurulu kararı olmadan yapılan basın açıklamaları dernek adına yapılmış basın açıklaması değildir ve derneği bağlamaz.

 

         Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

         Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Bu seçimlerde ve sonrasında Dernekler Kanunu’nun 3. maddesinin 3. fıkrası hükümleri dikkate alınıp uygulanır.

         Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

         Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Etik Kurulun Teşkili Görev ve Yetkileri            

Madde 12- Etik Kurul, Genel Kurul tarafından seçilen beş asil üç yedek üyeden oluşur. Kurulun asil üyeleri ilk toplantılarından aralarından birini salt çoğunluğun kararı ile Başkan seçer.

Etik Kurul, Genel Kurul veya Yönetim Kurulundan ayrı ayrı veya birlikte talep gelmesi halinde toplanır, bu kurullar tarafından iletilen ve SİM.DER üyelerinin dernek amaçlarına, tüzüğüne, iş ahlakı ilkelerine ve iç yönetmeliklerine uygun olmayan davranışlarıyla ilgili konular hakkında incelenmesi talep edilen hususları inceleyip görüşünü belirler.

Etik Kurul, yukarıda belirtilen durumlarda, üyenin sözlü veya yazılı savunmasını sunması için otuz (30) günlük süre tanır. Bu süre içerisinde savunma verilmezse Etik Kurul mevcut bilgi ve deliller doğrultusunda otuz (30) gün içinde incelemesini tamamlar, oy çokluğu ile belirlediği görüşünü Yönetim Kurulu’na bildirir.

Etik Kurulun inceleme yaptığı konuda, üyenin üyelikten çıkarılması yönünde vermiş olduğu görüşüne ilişkin Yönetim Kurulu Kararının üye tam sayısının oy çokluğu ile alınması gerekir.

 1. Madde (Üyelikten Çıkarılma) ile belirlenen çevrede, üyenin süresinde Yönetim Kurulu kararına itiraz etmemesi veya itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Ayrılan veya çıkarılan üye tüm ödenti borçlarını ödemediği takdirde, SİM.DER Yönetim Kurulu yasal yollara başvurur.

            Genel Sekreterlik Görev ve Yetkileri

Madde 13-Yönetim Kurulu, Dernek Üyeleri dışından bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreterin görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Diğer ücretli personelin çalışma şartları Genel Sekreterin teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulunun sekretarya hizmetleri Genel Sekreter tarafından yürütülür.

 

           Çalışma Grupları

          Madde 14- Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından geçici veya sürekli olarak Çalışma Grupları kurulabilir.

Kurulacak Çalışma Grubuna bir Yönetim Kurulu Üyesi başkanlık eder. Çalışma Grubu Yönetim Kuruluna karşı sorumludur ve üyeleri, görev kapsamı ve görev süresi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Çalışma Grupları Yönetim, Denetleme ve Etik Kurullarının karar almalarına veya yürütme birimine yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidir.      

Çalışma Grupları varsa ilgili Dernek İç Yönetmeliğine uymak şartıyla çalışma düzenini kendi belirler.

 

             Çalışma Dönemi ve Bütçe:

             Madde 15- Derneğin mali dönemi, her yıl 01 Ocak günü başlar ve 31 Aralık günü sona erer.

             Derneğin bütçesi amaçları doğrultusunda, etkin olarak çalışmasına yetecek büyüklükte olmalıdır. Bu itibarla, Derneğe yapılacak ödenti miktarları günün koşullarına ve ihtiyaca göre Yönetim Kurulu önerileri doğrultusunda salt çoğunlukla Genel Kurul tarafından belirlenir.

 

Derneğin Gelir Kaynakları

            Madde 16-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödenti olarak 000,00.-TL, aylık 500,00.-TL, yıllık üye ödenti 6.000,00.-TL.’dir. Üyeler aylık ödenti tutarlarını 6 veya 12 aylık olarak toplu ödeyebilirler. Ödenti miktarları her yılda Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenir. Yıllık ödenti tutarı ve ödeme şekli Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir. Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen ödentilerin süresinde ödenmemesi halinde yasal faiz uygulanır.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 7. Sponsorluk ve benzeri anlaşmalardan elde edilen gelirler,
 8. Diğer gelirler.

            Dernek, dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişiliği olan kuruluşlardan İçişleri Bakanlığı’nın vereceği izinle yardım alabilir.

            Siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından herhangi bir suretle maddi yardım kabul edilemeyeceği gibi adı geçen kuruluşlara yardımda bulunulamaz.

 

         Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

  Madde 17-

  Defter tutma esasları

  Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

         Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 18-Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Ek-13’te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ek-14’te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ek-15’te yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Ayni bağış alındı belgeleri (EK-15)’de belirtilen bilgileri içermek koşuluyla Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilir. Düzenlenen bu belgeler Genel Müdürlüğün elektronik sisteminde muhafaza edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri (EK- 17)’de gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

Alındı belgeleri (EK-17)’de belirtilen bilgileri içermek koşuluyla Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilir. Düzenlenen bu belgeler Genel Müdürlüğün elektronik sisteminde muhafaza edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi

Madde 19-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Temsilcilik Açma

Madde 20-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Derneğin İç Denetimi

Madde 21-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri   

Madde 22-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

         Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

         Madde 23-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

         Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

         Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

         Madde 24-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

         Hüküm Eksikliği

         Madde 25-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

         İş bu tüzük 25 (Yirmi beş) maddeden meydana gelmektedir.

         Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

 

Sosyal Medyada Paylaş