İNŞAAT PROJE PLANLAMA PROGRAMI SÖZLÜĞÜ

İNŞAAT PROJE PLANLAMA PROGRAMI SÖZLÜĞÜ 

Acces Right (Kullanıcı Yetkisi)

Çok kullanıcılı yazılımlarda projelere geçmek için izin gereklidir. Bu proje verisini gereksiz değişiklerden korumaktadır. Read only girişi proje datasını görüntülemeye ve raporları girmeye yarar. Read write girişi detayı görüntülemeye, eklemeye, değiştirmeye ve raporları girmeye yarar.

Activity Code (Aktivite Kodları)

Proje aktivitelerine değerler tayin edilir. Amaç onları güncelleştirmek, analiz etmek, raporlamak, özetlemek ve organize etmek için kullanılırlar.

Activity Id (Aktivite Sıra Numarası)

Her aktivite verilen ve tüm projede tekil olan bir değerdir

Actual Cost For Work Performed (Performansa Bağlı Gerçek Maliyet)

Belirli zaman aralığında gerçekleşen iş için maruz kalınan maliyetler veya zamanda kesin bir noktada biriken maliyetler. Bu proje planındaki miktarın şimdiki değeri ile aynıdır. İşin maliyeti, tamamlanan işin değerinden ve gerçekleşen iş için olan plandan bağımsızdır.(ACWP)

Actual Dates (Gerçek Başlangıç Ve Bitiş Tarihleri)

Aktivitelerin ne zaman başlayıp bittiğini gösteren, aktiviteleri kaydettiğimiz tarihler. Şimdiki başlangıç ve bitişler, bütün aktiviteler için kaydedilmektedir. Actual Dates bütün raporlarda erken ve geç tarihlerin yerine geçer.

Actual This Period (Belirli Bir Zaman Aralığında Gerçekleşen)

Bir kaynağın kullanım veya özel bir kaynak için proje harcaması ve devredilen periyot için maliyet muhasebesi.

Actual To Date (Bugüne Kadar Gerçekleşen Değer)

Aktivitinen gerçek başlangıç tarihinden hesaplama yapılan tarihe kadar birikmiş proje masrafları veya bir kaynağın zamana bağlı kullanımı.

Arrow Diagramming Method(ADM) (Ok Diyagramı Metodu)

I ve J düğümlerini kullanan aktivitelerinden oluşan bir çeşit ağ diyagramı, her aktivite için, I düğümü başlangıcı, J düğümü bitişi gösterir. Bu düğümler bağlantıyı göstermek için oklar bağlanırlar. I okun kuyruğu, J ise başlangıcıdır.

Backward Pass (Geriye Doğru Hesaplama)

Ağ diyagramının geç tarihlerinin hesaplanması. Geriye doğru hesaplama, son aktivitenin en geç erken bitiş tarihi ile başlar ve projedeki ilk aktiviteye doğru yapılan hesaplamadır.

Budget (Bütçe)

Bir aktivitenin ihtiyaç olunan kaynak biriminin ve ve kaynak birim fiyatı yardımı ile maliyetinin belirlenmesi işi.

Budgeted Cost For Work Performed (Performansa Bağlı Bütçelenmiş Maliyet)

Tamamlana işin maliyetinden çok tamamlanan işin değeri. Kaynak yüzde tamamlanması yerine kullanılır. (BCWP)

Budgeted Cost For Work Schedule (Takvime Bağlı Bütçelenmiş Maliyet)

Güncelleme tarihine göre tamamlanan işin miktarı . Bu işlem için yazılımda üzerinde çalışılan iş programı dışında , güncelleme öncesi kullanılan iş programı hedef program olarak tanıtılması gerekmektedir. Bu şekilde iki iş programı süresel olarak karşılaştırılarak zaman dayalı gelişme değeri hesaplanabilir. (BCWS)

Calender (Takvim)

Aktiviteler programlandığında iş periyotları ve tatilleri gösterir. Takvimler, günlerin, haftaların ayların planlanan birimleri olarak tanımlanır.

Classification (Sınıflandırma)

Aktiviteleri organize gruplara ayırmak için kullanılan aktivite kodu veya aktivite ID kodu anlamında olup raporlarda ve grafiklerde aktiviteleri gruplarken ve özetlerken kullanılır.

Code Title (Kod Başlığı)

Aktivite kod sınıflaması ve aktivite ID kodu ile bir kod değeri tayin edilen sınıflama.

Code Value (Kod Değeri)

Bir aktivite kod sınıflamasının ayrıntılı değeri

Constraints (Kısıtlar)

Bir aktivitenin başlangıç ve/veya birisine getirilen süresel kısıtlamalar bu başlık altında toplanmıştır. Örneğin bütün saha aktiviteleri kış başında bitirilmelidir gibi.

Cost Account (Muhasebe Hesap Planları)

Bir kaynak ve aktivite için maliyetleri sınıflandırmak için kullanılan kodlardır. Bu kodlar yardımıyla maliyet muhasebesinde kullanan muhasebe yapısını tanımlayabilir daha sonra bu hesapları iş kalemlerine tanıtılarak muhasebe sistemine veri sağlanabilir.

 Cost At Completion (Tamamlandığında oluşacak maliyet)

Gerçekleşen maliyet ile tamamlamak için gereken maliyetin toplamından oluşur.

Cost To Complete (Tamamlanması İçin Gereken Maliyet)

Bütçelenen değerden gerçekleşen değerin çıkarılması sonucu bulunur.

Cost Variance (Maliyet Sapması)

ACWP ile BCWP arasındaki farka eşit.

Data Date (Güncelleme Tarihi)

Program hesaplamalarının başlangıcı olarak kullanılan tarihtir. Her bir güncelleme sonrası güncelleme tarihi olarak kullanılır.

Duration (Original And Remaining) (Süre (Esas Yada Kalan))

Aktivitenin tamamlanması için geçen zamandır. Asıl süre tahmindir. Kalan süre ise tamamlanmaya bağlı olarak yazılım tarafından aktivitenin tamamlanması için ne kadar süre gerektiğini gösterir.

Early Dates (Erken Tarihler)

Bir aktivitenin, kendinden öncekilerin tamamlanmasından sonra başlayabileceği ve kendinden öncekilerin tamamlanmasıyla bağlantılı olarak sona erebileceği en erken tarihlerdir. Yeni eklenmiş bir aktivite için en erken tarihler ancak program hesaplandıktan sonra ortaya çıkar.

Early Finish Date (Project) (En Erken Proje Tamamlanma Tarihi)

Projenin programlanmış bitiş tarihidir. Bu tarih proje için program hesaplana kadar boş kalır.

Earned Value (Hakedilen Değer)

Gerçekleşen imalatlar için tamamlanma miktarına ve kullanılan kaynağın birim fiyatına bağlı olarak hesaplanan hak edilen değerdir.

Estimate At Completion (Tamamlandığında Oluşacak Miktar)

Bir aktivitenin tamamlandığında tüketmiş olacağı toplam kaynak miktarıdır.

Estimate To Complete (Tamamlanması için gereken miktar)

Bir aktivitenin tamamlanması için gereken miktarı gösterir.

Float (Bolluk)

Projenin bitiş tarihini etkilemeden, bir aktivitenin başlangıç veya bitişindeki gecikme miktarıdır.

Hammock Activity (Ara hedef aktivitesi)

Belirli aktivite gruplarını amaçlara uygun olarak ayırmak için ağ diyagramına eklenen bir aktivitedir. Bu aktivitenin süresi, kendisinden önceki aktivitelerin başlangıç tarihlerinden kendinden sonraki aktivitelerin bitiş tarihlerine kadar olan süreci kapsar. Ara hedef aktivitesi, aktivitelerin program tarihlerini değiştirmeyip kendinden önceki ve sonraki aktivitelerin tarihlerini içerir.

Lag (Geciktirme)

Herhangibir aktivite ile bir sonraki aktivite arasındaki ilişkide tanımlanan ve ilişki tipine bağlı olarak oluşan ertelemedir. Baş son ilişkisi olan bir yapıda ilk aktiviteden sonra gelen aktivite geciktirme

değeri kadar bekletilir.

Late Dates (Geç Tarihler)

Bir aktivitenin; projenin bitiş tarihini ertelemeden başlayabileceği ve projenin tamamlanmasını geciktirmeden tamamlanabileceği en geç tarihlerdir.

Loop (Mantıksal geri bağ)

Bir ağ diyagramında aktivite ilişkileri tanımlanırken, bir akış misali bir yönde hareket edilmesi gerekir. Bu bağlamda eğer aktiviteler herhangibiri kendinden önce başlayı biten bir aktiviteyi tekrar başlamaya zorlayan bir ilişki tipine sahipse bu durumda mantıksal geri bağ oluşur.

Master Project (Ana Proje)

Birden çok projenin yönetiminde, projeleri parçalamak gerekir. Çapı nispeten küçük olan bu parçaları ayrı sorumlulara atamak proje efektifliğini arttıracaktır. Bu şekilde yönetilen projelerden, kücük parçalara alt projeleri(subproject) denir. Alt projelerin bir araya gelerek oluşturdukları bütüne ana proje (master project) denir. Her bir alt proje ayrı yönetilir ve büyük projenin tamamı bikişinin veya grubun sorumluluğundadır.

Maximum Limit (En Fazla Limiti)

Kaynak dengelemesi yapan yazılımlarda belirli bir dönemde olması (veya kullanılması) mümkün olan en büyük kaynak miktarıdır.

Milestone (Dönüm noktaları, Önemli hedef tarihleri)

İş programı içerisindeki önemli noktaları gösterir, süreleri yoktur

Nonwork Period (Çalışılmayan Periyot)

Daha önceden belirlenmiş çalışılmayan süreçler.

Normal Limit (Gereken Limit)

Kaynak dengelemesi yapan yazılımlarda belirli bir dönemde olması (veya kullanılması) düşünülen (dengelemeye esas beklenti) kaynak miktarıdır

Open End (Sonu Boşta Aktivite)

Herhangibi son ilişkisi olmayan aktiviteler listesi

Out Of Sequence Proress (Sıradışı Başlangıç)

Mantıksal olarak meydana gelmesi programlanmış aktivitelerden önce başlamış yada tamamlanmış aktiviteyi gösterir.

Owner (Proje sahibi)

Bir projeye oluşturan ve en yetkili yazılım kullanıcısıdır. Diğer kullanıcılara projeye giriş hakkı, atamak ve eklemek konusunda tam yetkiye sahiptir.

Payment Lag (Ödeme geçiktirmesi)

Kazanılan değerin gerçekleştiği tarih ile nakit akışını belirleyen ödeme arasındaki farktır.

Percent Complete Resource (Kaynak Miktar tamamlanma yüzdesi)

Bir aktivite için kullanılmış kaynağının, toplam o aktivite için harcanacak kaynak miktarına oranıdır.

Planning Unit (Planlama birimi)

İş programının(aktivitelerin) hangi bazda(zaman olarak) planlanacağını belirtir. Bunlar gün, hafta, ay olabilir.

Precedence Diagrmming Method (Pdm) (Kutu Diyagramları)

Aktiviteleri kutularla ilişkileri oklarla sembolize eden bir ağ diyagramlama tipidir.

Precedors (Öncül)

Mantıksal sırada bir aktivitenin kendisinden daha önce meydana gelen bir aktivitedir.

Unit Price (Birim Fiyat)

İş programında kullanılan her kaynak için tanımlanan kaynak birim fiyatıdır.

Resource Curves (Kaynak kullanım eğrileri)

Bir aktivite süresince, kaynakların maliyetlerin aktivite süresi içindeki kullanımının dağıtımın belirleyen eğrilerdir.

Resource Dictionary (Rayiç Listeleri)

Proje kaynakları ve ilgili birim fiyatların ve uygun limitlerin listesi. Kaynakları aktivitelerle ilişkilendirmeden önce, kaynak sözlüğünde tanımlamak zorunda değilsiniz; ancak, Batch’ de ilişkilendirmeden önce sözlükte bulunmak zorundadırlar. Eğer maliyet tahmini ve Kaynak seviyelemesi yapacaksanız, birim fiyatları ve uygun limitleri tanımlayın. Bu söz1üğü project Data menüsündeki seçenek 4′ten girin.

Resource Duration (Kaynak Süresi)

Bir kaynağın, bir aktivite tarafından kullanıldığı zamanın uzunluğu. Bu değeri, aktivitenin toplam süresinin yalnızca bir bölümüne kullanılan kaynaklar için kullanılır.

Resource Lag (Kaynak Geçiktirmesi)

Kaynak sürelerinde yapılan geçiktirme.

Resource Leveling (Kaynak Denegelemesi)

Kaynak dengelemesi işlemi. Proje sürence yada projenin belirli bir bölümünde belirlenen bir veya birkaç kaynak için, kullanılması düşünülen asıl yada en fazla kaynak miktarına bağlı dengelem

işlemi.

Resume Date (Yeniden Başlama Tarihi)

Durdurulmuş bir işin, yeniden başlama tarihidir..

Start Flag (Başlangıç işareti)

Bir veya bir grup aktivitenin başlayacagını gösteren aktivitedir.

Start Milestone (Başlangıç dönüm noktası)

Bir seri ilgili aktivitenin başlangıcını veya proje süresince tamamlanmasını temsil eden bir aktivitedir.

Start No Earlier-Than Constraints (En erken başlama kısıtı)

Bir aktivitenin en erken başlıyabileceği zamanı belirleyen bir sınırlamadır.

Start-No-Later-Than- Constraints (En geç başlama kısıtı)

Bir aktivitenin en geç başlıyabileceği zamanı belirleyen bir sınırlamadır.

Start-On Costraints (İstenen Başlama Tarihi)

Erken ve geç başlama tarihlerini, aktiviteye verilen tarihe eşit olmasını sağlayan bir sınırlamadır.

Start-To Start Relationship (Aynı Anda Başlama İlişkisi)

İki aktivitenin aynı anda başlayacağını gösterir mantıksal ilişki.

Successor (Ardıl)

Mantık olarak bir aktiviteden sonra oluşması gereken aktivite.

Suspend Date (Durdurulma tarihi)

Aktivitelerin durdurulduğu tarihtir.

Target Schedule (Hedef İş Programı)

İlerlemeyi ölçmek için, gerçekleşen iş programıyla karşılaştırılabilen bir proje planıdır. Hedef, temel iş programı veya henüz güncelleştirilmiş iş programının kopyası olabilir.

Total Float (Toplam Bolluk)

Proje bitiş tarihini etkilemeksizin, aktivite başlangıç veya bitiş tarihinin ertelenebileceği toplam süre olup , bir aktivite mantık sırası içindekilerin tamamını kapsar.

Units Per Time Period (Günlük İmalat Miktarı)

Belirli bir aktiviteye de kullanılan günlük kaynak miktarı.

User Name (Kullanıcı Adı)

Network kullanıcısını tanıtmak için kullanılan isimdir.

Varience (Sapma)

Tahmin edilen tamamlanma miktarı veya maliyeti ile gerçekleşen arasındaki fark.

Work Period (İŞ GÜNÜ)

Proje takvimine göre bir aktivitenin ne zaman başlayacağını veya biteceğini gösteren zaman aralığıdır.

Zero-Free-Float (Sıfır Serbest Bolluk)

Pozitif bolluklu bir aktivitenin, ardılı olan aktiviteyi ertelemeksizin, mümkün olduğunca geç başlamasını sağlayan bir sınırlamadır.

Zero-Total-Float (Sıfır Toplam Bolluk)

Pozitif bolluklu bir aktiviteyi, geç başlama tarihini erken başlama tarihine eşitleyerek kritik aktivite haline getiren bir sınırlamadır. Sıfır-Toplam-Bolluk sınırlaması önceli olan, aktivitenin bolluğunu da sıfıra indirebilir.

Sosyal Medyada Paylaş