Avantajları

 • Derneğimiz üyelerinin mesleki konularda yaptığı istek, beklenti ve sorunları doğrultusunda etüt ve araştırmalar yaparak ilgili merciiler nezdinde girişimlerde bulunmak ve neticelerini almak.
 • İç piyasa raiç fiyatları konusunda rapor ve bilgi alma
 • Gayrimenkul ve menkul kıymetlerin raiç tespiti
 • İş Teklifleri Bülteni’nin duyurulması
 • Derneğimiz üyelerinin mesleki konularda yaptığı istek, beklenti ve sorunları doğrultusunda etüt ve araştırmalar yaparak ilgili merciiler nezdinde girişimlerde bulunmak ve neticelerini almak
 • Üyelere Kimlik Kartı ve derneğe kayıtlı olduğuna dair Dernek Tanıtım Levhası tanzim ve tastik işlemleri
 • Üyelerimizin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet güçlerinin ve Pazar paylarının arttırılması, olası işbirlikleri için yerli ya da yabancı partnerler ile bir araya gelmesinin sağlanması
 • Dernek yayınlarından ücretsiz faydalanma
 • Üyelerimizin kalifiye eleman istihdam etmelerini sağlamak amacıyla derneğimize başvuran ticaret, meslek lisesi ve üniversite mezunu elemanların ihtiyaç duyan üyelerimizle birebir görüşmelerinin sağlanması
 • Üyelerimizi ilgilendiren haberlerin dış kaynaklardan derlenerek web sitesinde duyurulması

Derneğe Üye Olmak İçin:Şahıs ise;
 1. Üye Kayıt Formu
 2. Nufüs Cüzdanı Fotokopisi
 3. Vergi Levhası Fotokopisi
 4. Üyelik Ücreti
Şirket ise;
Ek olarak
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • İmza Sirküleri Fotokopisi, gerekmektedir.

Üyelerimizin Yükümlülükleri


 • Derneğimizin gelişmesine, büyümesine ve hizmetlerinin çeşitlenmesine katkıda bulunmak.
 • Dernek lehine davranmak, zarar vermemek.
 • Çıkar üzerine değil,paylaşım üzerine üyelik yapmak.
 • Düzenli olarakaidatlarını ödemek.
 • Her türlü bilgilerinigüncel tutmak.
 • Etkinlik ve faaliyetlerekatılmak.
 • Gerekli olduğundaYönetim Kurulu’nda görev almak.